Polska (nie)obca

nasze spojrzenie i analiza migracji w Polsce.

Migracja w Polsce

Opierając się o dane dostępne na serwisie migracje.gov.pl, możemy stwierdzić, iż w 2020 roku w województwie pomorskim mieszkało 22650 migrantów, najwięcej pochodzących z Ukrainy (12265), Białorusi (1798), i Rosji (879). Liczba ta stale rośnie. Trzeba podkreślić, iż imigranci zarobkowi często decydują się na pracę poniżej swoich kompetencji, jednak nie chcą takiego samego losu dla swoich dzieci. Stąd rodzi się potrzeba stworzenia systemu, który skutecznie przygotowałby dzieci i młodzież z doświadczeniem imigracji do funkcjonowania w polskim systemie edukacji.

Migracja a edukacja

Podczas gdy inne europejskie kraje, takie jak np. Niemcy mają rozwiązania systemowe (takie jak klasa zerowa), które pozwalają na efektywne wdrożenie młodzieży w nowy system szkolny, w Polsce strategie te dopiero się kształtują. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, uczniowie cudzoziemscy mają prawo do dodatkowych zajęć z języka polskiego w wymiarze minimum 2 godzin tygodniowo oraz do dodatkowych zajęć wyrównawczych. Podczas zajęć tych jednak rzadko znajduje się czas na refleksję na temat kultury polskiej, częściej uwagę poświęca się bieżącym problemom w nauce i językowi właściwemu danym przedmiotom. Brakuje również rozwiązań, które pomogłyby rodzicom w odnalezieniu się w przestrzeni polskiego systemu edukacji (np. rozpoczęcie/zakończenie roku, opłaty, podział przedmiotów, system oceniania).

Rozwiązania lokalne

Na terenie Gdańska od czerwca 2016 wprowadzany jest Model Integracji Imigrantów, który zakłada prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i inne formy edukacyjnych, a także dodatkowych zajęć językowych na rzecz edukacji cudzoziemców. W pozostałych obszarach Trójmiasta (np. w Muzeum Emigracji w Gdyni) prowadzone są pojedyncze inicjatywy wpisujące się w debatę na te jednak zwykle są jednorazowe i nie mogą zapewnić rozbudowanych skutków długofalowych. Na rynku dostępne są również publikacje odnoszące się do różnych sposobów pracy z uczniem cudzoziemskim, np. Praca z uczniem cudzoziemskim. Przewodnik dobrych praktyk dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów. Na rynku brakuje jednak zapisu projektów o charakterze językowo-kulturowym składających się z cyklicznych działań, które chcą osiągnąć skutki długofalowe i wskazać propozycje nowych rozwiązań w ramach systemu. 

Nasz projekt

W związku z tym, iż zależy nam na stworzeniu projektu cyklicznego, który przyniósłby trwałe rezultaty i dzięki akulturacji, pozwolił na włączenie uczniów z doświadczeniem migracji do społeczności szkolnej i lokalnej, tworzymy inicjatywę Polska (Nie)obca. Obejmuje ona dwa spotkania w październiku (9 i 16.10, w godzinach 9.30-12.30), podczas których będziemy szukać miejsc wspólnych między różnymi kulturami, a także tworzyć własny quiz dotyczący Polski.  Do projektu zapraszamy młodzież w wieku 12-18 lat.

Więcej na Polska (Nie)obca Wydarzenie fb

AB